دورهمی بامعرفت ها دهه 50 و 60

بی ادبی ،،درخواست پیوی

چت کردن با رعایت احترام 

اهالی کرج ،،،خوزستان وارد شوید

فقط وفقط دهه ۵۰،،۶۰ مهدکودک شعبه بغلیه