کانال لینکدونی | لینکدونی گروه کانال تلگرام لینکدونی تلگرام - کانال لینکدونی - گروه های تلگرام - لینکدونی گروه تلگرام - لینک گروه تلگرام - بزرگترین لینکدونی تلگرام - لینکدونی فقط گروه - گروه یاب تلگرام - لینک کده تلگرام - لینکستان تلگرام - گروه کانال تلگرام http://linkyaab.com 2018-12-15T14:29:25+01:00 text/html 2018-12-07T07:06:59+01:00 linkyaab.com Rahmati R. کانال لینکدونی,گروه چت تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینکدونی گروه چت تلگرام,لینکدونی آزاد,لینکدونی فعال,بزرگترین لینکدونی تلگرام,بهترین لینکدونی تلگرام,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب تلگرام,لینکده تلگرام,گروه کانال تلگرام,لینکدونی تلگرام http://linkyaab.com/post/115 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8344546026/IMG_20181201_134110_296.jpg" alt="" width="434" height="434" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">قوانین سوپر گروه »&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">دور همى بچه هاى طهران</span></strong></span></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;بی احترامی به اشخاص گروه ❌</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;رفتن به پی وی افراد❌&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;شوخی بی مورد ❌</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">درج هر گونه #لینک ❌</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">لطفاً #تهران_و_کرج عضو بشن</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">6⃣ پاکسازی گروه درآخرین ساعات چت ♻</div><p style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div> text/html 2018-12-01T13:35:50+01:00 linkyaab.com Rahmati R. - کانال لینکدونی - گروه های تلگرام - لینکدونیلینکدونی تلگرام گروه تلگرام - لینک گروه تلگرام - بزرگترین لینکدونی تلگرام - لینکدونی فقط گروه - گروه یاب تلگرام - لینک کده تلگرام - لینکستان تلگرام - گروه کانال تلگرام http://linkyaab.com/post/114 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325078500/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg" alt="" width="409" height="409" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">خنده گرام</strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">قوانین گروه&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">لینک=Remove<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">فحش و بی ادبی=Remove<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">گیف و عکس +18=Remove<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;پی وی بدون اجازه =Remove</p><p style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div> text/html 2018-11-22T02:29:06+01:00 linkyaab.com Rahmati R. - کانال لینکدونی - گروه های تلگرام - لینکدونیلینکدونی تلگرام گروه تلگرام - لینک گروه تلگرام - بزرگترین لینکدونی تلگرام - لینکدونی فقط گروه - گروه یاب تلگرام - لینک کده تلگرام - لینکستان تلگرام - گروه کانال تلگرام http://linkyaab.com/post/112 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8322252368/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" width="366" height="366" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">گپ دختر پسرای&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);">قزوین ، تاکستان</span></strong><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">بچه های تهران کرج قزوین تاکستان ابهر زنجان</strong>&nbsp;بیان<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">از شهر های دیگ لطفا نیاند ریمو میشن&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">لینك ، بى احترامى ، توهین ریمو<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;رفتن پى وى خانومها درصورت شاكى بودن ریمو</p><p style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div> text/html 2018-11-22T02:28:27+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی, لینکدونی گروه ,لینکدونی کانال ,لینک گروه گپ,لینکدونی آزاد,لینکدونی فعال,بزرگترین لینکدونی گپ,بهترین لینکدونی گپ,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب گپ,لینکده گپ,لینکستان گپ,گروه کانال گپ http://linkyaab.com/post/111 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8322252742/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D9%84.jpg" alt="" width="339" height="339" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فال غیر حضوری</strong><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فال قهوه</strong>&nbsp;؛<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فال تاروت</strong>&nbsp;؛<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فال ورق (پاسور)</strong>&nbsp;؛<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فال کف دست</strong>&nbsp;(این عالیه و در اون ادعا دارم )<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div> text/html 2018-11-22T02:27:26+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی, لینکدونی گروه ,لینکدونی کانال ,لینک گروه گپ,لینکدونی آزاد,لینکدونی فعال,بزرگترین لینکدونی گپ,بهترین لینکدونی گپ,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب گپ,لینکده گپ,لینکستان گپ,گروه کانال گپ http://linkyaab.com/post/110 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8333082734/IMG_20180729_173944_947.jpg" alt="" width="395" height="395" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دورهمی بامعرفتها</strong></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">قوانین گپ</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">1.Pvممنوع نرو&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">2.Link وTbliq نزار ، چکاریه&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">3.Da'va خوب نی</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;4.Chatفقط زبان فارسی</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">5.harfae متلک اصلا</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">6.Game , رفاقت</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div></div> text/html 2018-11-22T02:26:27+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی, لینکدونی گروه ,لینکدونی کانال ,لینک گروه گپ,لینکدونی آزاد,لینکدونی فعال,بزرگترین لینکدونی گپ,بهترین لینکدونی گپ,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب گپ,لینکده گپ,لینکستان گپ,گروه کانال گپ http://linkyaab.com/post/109 <div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8333083492/IMG_20180729_174407_203.jpg" alt="" width="362" height="362" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">اگر آرامش میخواهی ،</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">مراقب مردم نباش ...</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;اگر ادب میخواهی ،</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">در کار کسی دخالت نکن ؛</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">اگر پند زندگی می خواهی ،</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">در برابر آدمهای احمق سکوت کن ... !</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">تاجایی که مصرف بشی</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;ارزش داری!!!</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">این شده معنی عاشقتم!</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">حرف حساب قیمت نداره&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;</div> text/html 2018-11-21T02:25:25+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی, لینکدونی گروه ,لینکدونی کانال ,لینک گروه گپ,لینکدونی آزاد,لینکدونی فعال,بزرگترین لینکدونی گپ,بهترین لینکدونی گپ,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب گپ,لینکده گپ,لینکستان گپ,گروه کانال گپ http://linkyaab.com/post/108 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325078500/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg" alt="" width="409" height="409" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">خنده گرام</strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">قوانین گروه&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">لینک=Remove<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فحش و بی ادبی=Remove<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">گیف و عکس +18=Remove<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;پی وی بدون اجازه =Remove</p><p style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><font class="text4" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; background-color: rgb(39, 39, 39);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><p><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/list_telegram" target="_blank" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(37, 119, 195);"><strong></strong></a><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></p></font></font></font></div><div><br></div> text/html 2018-11-20T11:15:10+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,لینکدونی تلگرام,گروه تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینک کانال تلگرام,گروه تلگرام کانال تلگرام http://linkyaab.com/post/107 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8338404450/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%B2.jpg" alt="" width="422" height="422" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">گپ بی مرز</strong></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">1 گروه شاد و دلچسب برا همه</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">بگو✔️/ بخند✔️/ شوخی کن✔️</p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">بحث کن✔️/شاخ شو!✔️</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">فقط بی ادبی نکن❌</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">بی احترامی نکن❌</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">+۱۸ نذار❌</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">سیاسیش نکن❌</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">توهین مطلقن❌</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">حالشو ببر</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><br></div> text/html 2018-11-20T03:55:58+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,لینکدونی تلگرام,گروه تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینک کانال تلگرام,گروه تلگرام کانال تلگرام http://linkyaab.com/post/106 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8339193376/%DA%86%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" width="411" height="399" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></strong></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">گپ ویس و چت تهران و ایران</strong></span></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">بحث و شاخ بازی وسط گپ ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">چت تو گپ فقط فارسی</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">بگو و بخند و باجنبه باش</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">باهم خوش باشیم و شاد</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">اصرار به پی وی ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div></div> text/html 2018-11-18T20:01:20+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,لینکدونی تلگرام,گروه تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینک کانال تلگرام,گروه تلگرام کانال تلگرام http://linkyaab.com/post/104 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8335315218/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" width="390" height="390" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">به گروه چت و پست دلنوازان خوش اومدین</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">هرکی خواست میشیم فداش&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">هرکی نخاست خدا پشت وپناش&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;فیلم وعکس&nbsp;= ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">پی وی بدون اجازه&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">توهین و بی ادبی&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">بحث سیاسی</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div></div><div><br></div> text/html 2018-11-17T07:56:07+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,لینکدونی تلگرام,گروه تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینک کانال تلگرام,گروه تلگرام کانال تلگرام http://linkyaab.com/post/93 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8320302850/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%A9.jpg" alt="" width="300" height="248" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">گپ چشمک&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">بحث و بی احترامی ممنوع&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">بحث سیاسی ممنوع&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">لینک ممنوع&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">پی وی بی اجازه ممنوع<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">گیف و عکس+۱۸ ممنوع&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">بی ادبی ممنوع</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><br></div><div dir="auto" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font class="text4" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; background-color: rgb(39, 39, 39);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><p><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/list_telegram" target="_blank" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(37, 119, 195);"><strong></strong></a><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></p></font></font></font></div> text/html 2018-11-17T00:59:06+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,لینکدونی تلگرام,گروه تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینک کانال تلگرام,گروه تلگرام کانال تلگرام http://linkyaab.com/post/92 <div align="center" style="color: rgb(218, 218, 218); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ff0000" size="7" style="font-family: tahoma; font-weight: 400;">&nbsp;</font><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8339193376/%DA%86%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" width="411" height="399" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></strong></strong></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">گروه ویس چت تهران وایران</strong></span></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">بحث و شاخ بازی وسط گپ ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">چت تو گپ فقط فارسی</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">بگو و بخند و باجنبه باش</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">باهم خوش باشیم و شاد</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">اصرار به پی وی ریمو&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><br></div></div></div></div></div></div><div align="center" style="color: rgb(218, 218, 218); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font color="#ff0000" size="7">عضوشوید</font></font></font></font></div><div align="center" style="color: rgb(218, 218, 218); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font color="#ff0000" size="7">⤵</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><font color="#ff0000" size="7"><br></font><p><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/list_telegram" target="_blank" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(37, 119, 195);"><strong></strong></a><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(218, 218, 218);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" height="135" width="427" style="max-width: 470px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></p></font></font></font></div> text/html 2018-11-16T06:44:11+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,لینکدونی تلگرام,گروه تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینک کانال تلگرام,گروه تلگرام کانال تلگرام http://linkyaab.com/post/91 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: x-small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325255384/%D8%B4%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" width="415" height="415" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></strong></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: x-small; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">شب های خوزستان</strong></span></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">بِسًمِ اللِه الرَحمِن الَرحِیًم</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">فـوشٜ۝دعـواٜ۝ممنوع</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">شاخ۝بـازی ٜ۝ممـنوع</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">لیــنکٜ۝تبـلیغاتٜ۝ممؒؔـنوع</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">چــت‌ازادٜ۝بـی‌ادبیٜ۝ممـنوع</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">زیر 20 ریمو</div><div><br></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><br></div><div dir="auto" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font class="text4" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; background-color: rgb(39, 39, 39);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><p><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/list_telegram" target="_blank" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(37, 119, 195);"><strong></strong></a><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></p></font></font></font></div> text/html 2018-11-16T06:40:56+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,لینکدونی تلگرام,گروه تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینک کانال تلگرام,گروه تلگرام کانال تلگرام http://linkyaab.com/post/90 <div><br></div><div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%;"><img class="CToWUd" src="https://mail.google.com/mail/e/1f49f" alt=" text/html 2018-11-13T08:06:13+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی کانالی برای افزایش ممبر گروه وکانال لینک گروه تلگرام لینک گروه ها بزرگترین لینکدونی تلگرام کانال ها گروه ها تلگرام بهترین گروه های تلگرام http://linkyaab.com/post/89 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8338765376/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="" width="405" height="405" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دورهمی دوستانه</strong></span></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">خوش آمدید&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">گذاشتن لینگ وتبلیغ ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">عکس و فیلم غیرمجازریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">بی ادبی و بی احترامی ممنوع ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">مزاحمت درپی وی ممنوع</div><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></strong></span></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">دوستان زیر23واردنشین ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><font class="text4" style="font-size: 10.6667px; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; background-color: rgb(39, 39, 39);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><p><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/list_telegram" target="_blank" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(37, 119, 195);"><strong></strong></a><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></p></font></font></font></div></div>