لینکدونی گروه کانال تلگرام لینکدونی گروه تلگرام ,گروه چت تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینکدونی دوستیابی ,بزرگترین لینکدونی تلگرام,بهترین لینکدونی تلگرام,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب تلگرام,لینکدونی سراسری تلگرام, لینکدونی گپ http://linkyaab.com 2019-10-21T02:33:51+01:00 text/html 2019-10-17T03:35:42+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی گروه کانال تلگرام لینکدونی تلگرام لینک گروه تلگرام http://linkyaab.com/post/148 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="گروه-تلگرام-دورهمی" width="381" height="381" src="http://s6.picofile.com/file/8374061418/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1.jpg" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">گروه<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(231, 76, 60);">&nbsp;دورهمی</span></strong></span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">قوانین گروه :<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">تبلیغات و لینک ممنوع&nbsp;<img title="" alt="" width="18" height="18" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/08.gif" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">بی احترامی به اعضای گروه ممنوع<img title="" alt="" width="18" height="18" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/31.gif" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">پست تگ دار ممنوع<img title="" alt="" width="18" height="18" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/21.gif" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">مزاحمت در پی وی ممنوع<img title="" alt="" width="18" height="18" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/16.gif" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">فیلم و عکس و متن غیر اخلاقی ممنوع<img title="" alt="" width="18" height="18" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/31.gif" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">رده سنی ۲۰ تا ۳۵ سال دهه 70 و&nbsp;<img title="" alt="" width="18" height="18" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/38.gif" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;60</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div> text/html 2019-10-17T03:26:15+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی گروه کانال تلگرام لینکدونی تلگرام لینک گروه تلگرام http://linkyaab.com/post/147 <div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><img width="444" height="444" alt="گپ کلبه دوستان صمیمی دهه 50 و 60" src="http://s9.picofile.com/file/8347762568/%DA%A9%D9%84%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%87_50_%D9%88_60.jpg" title="گپ کلبه دوستان صمیمی دهه 50 و 60" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;">بــــِسـْمـِـ اَللّہ اَلْــرّحـمن اَلـرَحـیــمْ</p><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0);">کلبه دوستان صمیمی دهه 50 و 60</span></span></div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">سلام خوش اومدین</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">قوانین</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">تبلیغ&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">فوروارد&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">مثبت 18&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">رفتن بهPV&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">ممنــــــــوع</div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div></div><div><br></div> text/html 2019-10-17T03:25:15+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی گروه کانال تلگرام لینکدونی تلگرام لینک گروه تلگرام http://linkyaab.com/post/146 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;"><img width="347" height="347" src="http://s9.picofile.com/file/8348908584/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: medium;">گروه نوستالژی بچه های آریایی&nbsp;</span></span></span></p><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">پی وی ممنوع</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">بی احترامی و کل کل ممنوع</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">بحث سیاسی ومذهبی ممنوع</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">ورود زیر ۲۰ ممنوع</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">چالش ها همراه با جایزه</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">برنامه های اموزشی</div><p style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div> text/html 2019-10-17T03:02:43+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی گروه کانال تلگرام لینکدونی تلگرام لینک گروه تلگرام http://linkyaab.com/post/145 <h2 class="post-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 2rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; font-size: 1.125rem !important;"><a href="https://linkyab-telegram.blogsky.com/1398/07/15/post-607/%DA%AF%D9%BE-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%87-50-%D9%88-60-%D9%88-70" class="post-title-link text-decoration-none" style="box-sizing: border-box; color: rgb(45, 45, 45); background-color: transparent; max-width: 100%;">گپ بچه های قدیم دهه 50 و 60 و 70</a></h2><div class="postcontent" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: right;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1.125rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">★ بــچه هــاے قدیم&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(192, 57, 43);">دهه 50&nbsp; 60 و 70</span>&nbsp;★♥️</span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;">گذاشـঊٌ۝ঈـتن لینـঊٌ۝ঈـڪ&nbsp;<img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/09.gif" width="18" height="18" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;">عکـঊٌ۝ঈـس فیـঊٌ۝ঈـلم 18&nbsp;<img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/31.gif" width="18" height="18" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;">بیঊٌ۝ঈادبی زیر25 لف&nbsp;<img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/42.gif" width="23" height="18" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;">پی وی ریمو&nbsp;<img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/33.gif" width="28" height="18" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%;"><strong style="color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(39, 39, 39); margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 9pt; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><p style="font-family: tahoma; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p></span></strong><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div></span></strong><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><strong style="color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(39, 39, 39); margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="font-family: Tahoma; margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 8pt;"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div><div><strong style="color: rgb(75, 75, 75); background-color: rgb(39, 39, 39); margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="font-family: Tahoma; margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 8pt;"><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div></span></div> text/html 2019-10-17T02:54:37+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی لینکدونی تلگرام لینک گروه تلگرام ثبت لینک گروه وکانال های تلگرام http://linkyaab.com/post/144 <h2 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">پاتوق خوبای&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(231, 76, 60);">کرمـانـشــاه</span></strong></span></h2><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">مدیرش خاS ادمینهاش باکلاS</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">از کل ایران عضو هس</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;Pv=موافقت طرف مقابل</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">بی شخصیت هستی نیا</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">بی احترامی + شاخ بازی + توهین ب ادیان و قومیت و ... ریپورت و ریمو <span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div> text/html 2019-08-02T18:30:34+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی لینکدونی تلگرام لینک گروه تلگرام ثبت لینک گروه وکانال های تلگرام http://linkyaab.com/post/143 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">↙ لــاکچـــرے هـاے<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(231, 76, 60);">&nbsp;کـــرمـانشـاه و تــهران</span></strong></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">یه گپ زدم آس</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">رفیقامم همه خاص</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">دنیا تو مشت ماس</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">خوشگلی تو خون ماس</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">مدیر کوچیک شماهاس</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">وای بحالت لینک بزاری به فنا میری</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">کرمانشاهی پرچم بالاس</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div> <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 14px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></strong></span></p> text/html 2019-01-31T06:48:44+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,گروه چت تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینکدونی آزاد,بزرگترین لینکدونی تلگرام,بهترین لینکدونی تلگرام,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب تلگرام,لینکده تلگرام, لینکدونی http://linkyaab.com/post/134 <div><h2 class="post-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 2rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; font-size: 1.125rem !important;"><a href="https://linkyab-telegram.blogsky.com/1398/07/08/post-597/%DA%86%D8%AA-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D9%87-50-%D9%88-60" class="post-title-link text-decoration-none" style="box-sizing: border-box; color: rgb(45, 45, 45); background-color: transparent; max-width: 100%;">چت تلگرام دورهمی بامعرفت ها دهه 50 و 60</a></h2><div class="postcontent" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">دورهمی بامعرفت ها&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(231, 76, 60);">دهه 50 و 60</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;">بی ادبی ،،درخواست پیوی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;">چت کردن با رعایت احترام&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;">اهالی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(231, 76, 60);"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">کرج ،،،خوزستان</span></span></span>&nbsp;وارد شوید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; text-align: center; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;">فقط وفقط دهه ۵۰،،۶۰ مهدکودک شعبه بغلیه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p></div></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; عضوشوید</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="auto" style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><div><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></strong></div></div></div></div><div><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></strong></div> text/html 2018-12-01T13:35:50+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,گروه چت تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینکدونی آزاد,بزرگترین لینکدونی تلگرام,بهترین لینکدونی تلگرام,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب تلگرام,لینکده تلگرام, لینکدونی http://linkyaab.com/post/114 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;"><img width="347" height="347" src="http://s9.picofile.com/file/8348908584/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: medium;">گروه نوستالژی بچه های آریایی&nbsp;</span></span></span></p><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">پی وی ممنوع</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">بی احترامی و کل کل ممنوع</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">بحث سیاسی ومذهبی ممنوع</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">ورود زیر ۲۰ ممنوع</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">چالش ها همراه با جایزه</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px; text-align: center;">برنامه های اموزشی</div><p style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div> text/html 2018-11-22T02:26:27+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,گروه چت تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینکدونی آزاد,بزرگترین لینکدونی تلگرام,بهترین لینکدونی تلگرام,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب تلگرام,لینکده تلگرام, لینکدونی http://linkyaab.com/post/109 <div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8333083492/IMG_20180729_174407_203.jpg" alt="" width="362" height="362" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">اگر آرامش میخواهی ،</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">مراقب مردم نباش ...</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;اگر ادب میخواهی ،</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">در کار کسی دخالت نکن ؛</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">اگر پند زندگی می خواهی ،</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">در برابر آدمهای احمق سکوت کن ... !</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">تاجایی که مصرف بشی</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;ارزش داری!!!</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">این شده معنی عاشقتم!</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">حرف حساب قیمت نداره&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;">&nbsp;</div> text/html 2018-11-20T03:55:58+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی گروه ,گروه چت تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینکدونی آزاد,بزرگترین لینکدونی تلگرام,بهترین لینکدونی تلگرام,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب تلگرام,لینکده تلگرام, لینکدونی http://linkyaab.com/post/106 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356169418/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%87_50_60_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC.jpg" width="420" height="420" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;">گروه تلگرام باجنبه های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(192, 57, 43);">دهه 50 و 60 تهران کرج</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;">اینجا پادگان و مدرسه نیست که بخوایم قوانین بزاریم</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;">جنبه نداری تو گروه نیا</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;">زیر 25 سال ریموو میشه</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; line-height: 1.9rem !important;">تابع جمع باشین و به هم احترام بزارین</p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">عضوشوید</span></p><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div></div> text/html 2018-11-18T20:01:20+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی گروه ,گروه چت تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینکدونی آزاد,بزرگترین لینکدونی تلگرام,بهترین لینکدونی تلگرام,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب تلگرام,لینکده تلگرام, لینکدونی http://linkyaab.com/post/104 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><br></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;"><img width="444" height="444" alt="گپ کلبه دوستان صمیمی دهه 50 و 60" src="http://s9.picofile.com/file/8347762568/%DA%A9%D9%84%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%87_50_%D9%88_60.jpg" title="گپ کلبه دوستان صمیمی دهه 50 و 60" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); line-height: 1.9rem !important;">بــــِسـْمـِـ اَللّہ اَلْــرّحـمن اَلـرَحـیــمْ</p><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0);">کلبه دوستان صمیمی دهه 50 و 60</span></span></div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">سلام خوش اومدین</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">قوانین</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">تبلیغ&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">فوروارد&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">مثبت 18&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">رفتن بهPV&nbsp;</div><div dir="auto" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 16px;">ممنــــــــوع</div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span></div><div dir="auto" style="font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><strong style="font-size: 8pt; background-color: rgb(39, 39, 39); color: rgb(75, 75, 75);"><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" width="427" height="135" style="max-width: 620px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></div></div><div><br></div> text/html 2018-11-17T00:59:06+01:00 linkyaab.com Rahmati R. لینکدونی,گروه چت تلگرام,لینکدونی گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام,لینکدونی آزاد,بزرگترین لینکدونی تلگرام,بهترین لینکدونی تلگرام,لینکدونی فقط گروه,گروه یاب تلگرام,لینکده تلگرام, لینکدونی http://linkyaab.com/post/92 <div align="center" style="color: rgb(218, 218, 218); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ff0000" size="7" style="font-family: tahoma; font-weight: 400;">&nbsp;</font><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8339193376/%DA%86%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" width="411" height="399" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></strong></strong></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: medium; max-width: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">گروه ویس چت تهران وایران</strong></span></p><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">بحث و شاخ بازی وسط گپ ریمو</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">چت تو گپ فقط فارسی</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">بگو و بخند و باجنبه باش</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">باهم خوش باشیم و شاد</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><br></div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);">اصرار به پی وی ریمو&nbsp;</div><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0);"><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><div dir="auto" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><br></div></div></div></div></div></div><div align="center" style="color: rgb(218, 218, 218); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font color="#ff0000" size="7">عضوشوید</font></font></font></font></div><div align="center" style="color: rgb(218, 218, 218); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-center;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font color="#ff0000" size="7">⤵</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: -webkit-xxx-large;">⤵</span><font color="#ff0000" size="7"><br></font><p><strong><strong><strong><strong><a href="https://telegram.me/list_telegram" target="_blank" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(37, 119, 195);"><strong></strong></a><strong><a href="https://telegram.me/linkdony_iran" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(218, 218, 218);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281710226/Telegram_Banner1_600x200.jpg" alt="" height="135" width="427" style="max-width: 470px; border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></p></font></font></font></div>